Welke persoonsgegevens verwerkt bij MEES en waarvoor?

Als auteurs via de online community content publiceren, worden daarbij ook persoonsgegevens verwerkt.

Registreren als auteur

Wanneer auteurs zich registreren bij bij MEES, vragen wij hen de volgende gegevens op te geven: 

 • Voornaam + achternaam
 • Bedrijfsnaam (niet overal verplicht)
 • Functie (niet overal verplicht)
 • Website (niet overal verplicht)
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Foto (niet verplicht)
 • IP-adressen van ingelogde auteurs

Wij hebben deze gegevens nodig om de registratie mogelijk te maken, zodat het voor ons duidelijk is wie de auteurs zijn die content publiceren, voor onze eigen administratie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de website worden de volgende gegevens van auteurs getoond voor andere communityleden:

 • Voornaam + achternaam
 • Bedrijfsnaam (niet overal verplicht)
 • Functie (niet overal verplicht)
 • Website (niet overal verplicht)
 • Foto (niet verplicht)

Deze gegevens worden getoond zodat andere communityleden weten wie de content plaatst.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Websitebezoekers kunnen zich voor onze nieuwsbrief aanmelden door hun emailadres in te voeren bij het aanmeldveld voor de nieuwsbrief en daarbij toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Zij kunnen zich altijd weer afmelden van de nieuwsbrief door op de afmeldknop in de nieuwsbrief zelf te drukken of door een email te sturen naar kom@bijmees.nl.

Geplaatste content door auteurs

In content die auteurs plaatsen kunnen ook persoonsgegevens voorkomen, namelijk als het gaat om informatie over de auteur zelf (daarbij wordt de profielinformatie van de auteur getoond) of over andere personen. Zij doen dit om hun content te kunnen delen binnen de online community.

Auteurs mogen alleen persoonsgegevens van anderen in content plaatsen als dat strikt noodzakelijk is. Ze moeten ook zorgen dat die persoonsgegevens in het kader van de content juist, volledig en up-to-date zijn.

Reacties andere communityleden

Andere communityleden kunnen reacties plaatsen bij geplaatste content van auteurs. Daarbij kunnen zij hun naam (optioneel) en emailadres (wordt niet op de website getoond) invullen en aangeven of ze op de hoogte willen blijven van de reacties. De gegevens worden getoond om de reactie te kunnen plaatsen, en zodat de auteur degene die reageert kan aanspreken met zijn of haar naam.

Geen bijzondere persoonsgegevens

Het is auteurs en andere community leden niet toegestaan om ‘bijzondere’ persoonsgegevens te plaatsen, dit zijn gegevens over de gezondheid, gegevens over het geloof of levensbeschouwelijke overtuiging, gegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, gegevens over het seksuele gedrag of seksuele geaardheid, biometrische gegevens, genetische gegevens, lidmaatschap van een vakbond. Ook mogen geen gegevens over strafrechtelijke feiten en ook niet het BSN worden geplaatst.

Auteurs mogen ook geen namen van cliënten in content opnemen en ook geen content plaatsen die is te herleiden tot een cliënt, bijvoorbeeld aan de hand van persoonlijke kenmerken van de cliënt.

Wij behouden ons het recht voor dit soort persoonsgegevens te verwijderen.

Communicatie

Wanneer wij met de auteurs en anderen communiceren, kunnen er ook persoonsgegevens voorkomen in de communicatie met hen. Die gegevens worden gebruikt om met de personen te kunnen communiceren.

Cookies

Wij plaatsen alleen functionele cookies en Google Analytics cookies die privacy-vriendelijk zijn ingesteld. Voor dit soort cookies is geen toestemming nodig en er worden in dat kader geen persoonsgegevens verzameld.

Op welke ‘rechtsgrond’ verwerkt bij MEES de persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens hoofdzakelijk om het voor auteurs mogelijk te maken via de online community content te plaatsen en te communiceren. Dit is dus voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tot deelname aan de online community met bij MEES.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, of dat van een derde. Het gaat dan om het belang om te kunnen communiceren met personen en eventueel in het kader van redactie van de geplaatste content.

Daarnaast kunnen we in specifieke gevallen, zoals bij de nieuwsbrief, toestemming vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te verwerken (te delen) om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

Met wie deelt bij MEES de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende (soorten) partijen:

 • IT-dienstverlener. Wij gebruiken een IT-dienstverlener die de website host en beheert. Dit doet de dienstverlener uitsluitend in onze opdracht. De dienstverlener is gevestigd in Nederland.
 • Verzenden nieuwsbrief. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij ook een externe dienstverlener die de emailadressen uitsluitend in onze opdracht gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven. De dienstverlener is gevestigd in de Verenigde Staten, we hebben met de dienstverlener een standaard contract voor doorgifte afgesloten.
 • Overheidsinstanties, wettelijke plicht. Wij kunnen wettelijk verplicht worden bepaalde persoonsgegevens af te staan aan overheidsinstanties en/of andere derden. Bijvoorbeeld als een auteur content plaatst die in strijd is met de rechten van een ander.
 • Andere communityleden. Bij het gebruik van de online community zullen community leden elkaars persoonsgegevens kunnen zien. Dit bepalen de community leden zelf.
 • Social media. Bij het delen van content en communiceren via social media zullen andere leden van die social media ook persoonsgegevens kunnen zien. Dit bepalen de community leden zelf.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De registratiegegevens van community leden worden bewaard tot 12 maanden nadat het community lid zijn of haar account heeft opgeheven.

Persoonsgegevens in geposte content (blogberichten, reacties) wordt bewaard zolang als de content relevant is voor de online community.

Persoonsgegevens in correspondentie wordt gedurende 5 jaar bewaard.

Welke rechten hebben de communityleden en andere personen?

De personen wiens persoonsgegevens wij verwerken hebben (in ieder geval) de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in de persoonsgegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • incorrecte persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • persoonsgegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van persoonsgegevens;
 • als toestemming is gegeven voor gebruik van de persoonsgegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van de persoonsgegevens;
 • als de gegevens door de persoon zelf zijn aangeleverd of wanneer deze door de persoon zijn aangemaakt, en de persoon daarvoor toestemming heeft gegeven of de persoonsgegevens nodig zijn voor het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft de persoon het recht deze persoonsgegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, de gegevens op verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen de personen contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Hoe kan contact worden opgenomen?".

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om een verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.

De meeste van de gegevens zijn terug te vinden in het eigen account. Community leden kunnen daarop inloggen en de gegevens zelf aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in het account staan, kan rechtstreeks contact met ons worden opgenomen (zie: "Hoe kan contact worden opgenomen?").

Hoe kan contact worden opgenomen?

Voor vragen of klachten over de verwerking van de persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met:

Bij MEES (een activiteit van Inzowijs B.V.)
Hoofdstraat 1-3

2351 AA Leiderdorp
071-5768637
kom@bijmees.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 25 oktober 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij de personen daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door daar een e-mailbericht over te sturen of een melding te tonen op de website.